Ön Bilgilendirme Formu

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvan: İBİLET BİLET DAĞITIM BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (MERSİS: 0469121454700001)
Adres: Selçuklu Cad. C Blok No:2/3 Vadipark Seyrantepe, Kağıthane/İstanbul
Telefon: 0850 242 4400
E-Posta: [email protected]

2. TANIMLAR

ALICI/TÜKETİCİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan Sözleşme’nin 1. maddesinde bilgileri yazılı gerçek kişiyi,
BAKANLIK: T.C. Ticaret Bakanlığı’nı,
BASILI BİLET: Alıcı’nın talebi üzerine Satıcı tarafından önceden basılarak Alıcı’ya teslim edilen, Sözleşme’nin satım konusu olan, yer fişi niteliğinde olup mali değeri bulunmayan biletleri,
DİJİTAL BİLET: Alıcı’nın talebi üzerine Satıcı tarafından dijital ortamda oluşturularak, Alıcı’ya elektronik ortamda teslim edilen Sözleşme’nin satım konusu olan biletleri,
ETKİNLİK: Sözleşme’nin satım konusu olan biletlerin Alıcı’ya giriş/katılım hakkı sağladığı her türlü konser, tiyatro, sinema, dans gösterisi, opera, stand-up, festival, yarışma, sportif organizasyon, müze ve ören yerleri, sergiler, kültür ve eğlence merkezleri ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunlar gibi sanatsal, kültürel, sportif ve diğer her türlü etkinlik faaliyetleri ve/veya süreli ve süresiz sergileri,
ETKİNLİK ORGANİZATÖRÜ: Yukarıda tanımı yer alan Etkinlik(ler)’i, planlayan, organize eden, bütçesini oluşturan, uygun mekanları belirleyen ve tahsis eden, güvenlik, ışıklandırma, ses ekipmanı, ekran, sahne, yiyecek ve içecek gibi hizmetlerin gerektiğinde alımını yapan ve düzenini belirleyen, Etkinlik(ler)’de çalışacak personeli seçen, işe alımını ve koordinasyonunu sağlayan organizasyon sorumlusu Sözleşme dışı üçüncü kişiyi,
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Sözleşme’den kaynaklı mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
KANUN: 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
MEKÂN: Etkinliklerin gerçekleştiği salon, saha, sahne, oditoryum, meydan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü uygun alanı,
SATIŞ PLATFORMU: Satıcı’nın hali hazırdaki satış kanalları ve/veya daha sonra geliştireceği perakende, çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar ve benzeri tüm satış ve dağıtım kanallarından oluşan yatay organizasyonu,
SATICI: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 1. maddesinde bilgileri bulunan İbilet Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Satış Platformu üzerinden talep eden gerçek kişiyi,
SÖZLEŞME: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
TARAFLAR: Satıcı ve Alıcı’yı,
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
YÖNETMELİK: Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,
ifade eder.

3. KONU

3.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (kısaca “Form”) konusu, Satıcı ile Alıcı arasında kurulacak mesafeli satış sözleşmesinin (kısaca “Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçası olan Form’un, Kanun ve Yönetmelik uyarınca Alıcı’yı sözleşme kurulmadan önce bilgilendirmesidir.

3.2. Form ve Sözleşme, İbilet tarafından saklanmakta olup Alıcı, üyelik hesabından her iki metne de serbestçe erişebilir.

4. SÖZLEŞME KONUSU BİLETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TESLİM ŞARTLARI

4.1. Sözleşmedeki satım konusu Bilet’in/ Bilet’lerin temel özelliklerini (türü, miktarı, adedi, hangi etkinlikle ilişkili olduğu, vb.) Satıcı’ya ait Satış Platformu üzerinden yayınlanır.

4.2. Listelenen ve Satış Platformunda ilan edilen fiyatlar, Bilet’in satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Satıcı, kendisinin belirleyeceği ve önceden duyuracağı tarih aralığı içeren dönemlerde yapacağı kampanyalarla, Satış Platformu’nun kendi belirleyeceği kısımlarında satılan birim bilet için hizmet bedeli (ve/veya diğer ek ücretler) almadan Alıcı’ya satış yapabilir.

4.4. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri, Alıcı tarafından kampanya süresince incelenebilir. Bu özellikler ve fiyatlar kampanya sona erme tarihine kadar geçerlidir.

4.5. Taksitle ödemenin seçilmesi halinde Satıcı ve iş ortağı Banka tarafından vade farkı uygulanabilir. Satın alma işlemi gerçekleştirildiği anda vade farkının ödenmesi de kabul etmiş sayılır. Ayrıca Bilet teslimatı seçilen yönteme göre kredi kartı sahibine, kimlik ve/veya kredi kartı kontrolü de yapılabilir.

4.6. Sözleşme konusu Bilet satın alma işleminin gerçekleşmesiyle birlikte, Alıcı’nın seçimine bağlı olarak Bilet, dijital ortamda düzenlenip Alıcı’ya dijital ortam araçlarıyla iletilir.

4.7. Alıcı’nın, etkinlikte seçeneğin sunulabilmesi durumunda Bilet’in kendi belirlediği adrese teslimini talep etmesi halinde, işbu Sözleşmede belirtilen teslimat kargo/kurye bedeli Alıcı tarafından ödenir. Kargo firmasının, Bilet’i Alıcı’ya teslim aşamasında karşılaşacağı Alıcı’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması nedeniyle siparişi verilen Bilet’in Alıcı'ya zamanında teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.8. Alıcı, Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Bilet’in tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye maliyetinden sorumlu olacaktır. Bilet, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı, adresi ve iletişim bilgileri Alıcı tarafından açık ve yazılı olarak sipariş aşamasında belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da belirtilen adreste bulunmamasından ötürü teslimatın gerçekleşemediği için Satıcı sorumlu tutulamaz.

5. CAYMA HAKKI

Sözleşme kapsamında tüm Bilet satışları kural olarak kesin olduğundan, Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamakta olup, Alıcı, satın almış olduğu biletleri, Kanun veya Yönetmelik’ten kaynaklı cayma hakkına dayanarak iade edemez, satış bedelinin iadesini talep edemez. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca satın alınan biletlere ilişkin Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır Alıcı, işbu Form ile cayma hakkına ilişkin tam ve doğru olarak aydınlatıldığını teyit eder.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen normalin üstünde hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, sokağa çıkma kısıtlaması, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Bilet’i/Bilet’leri, süresi içinde teslim ve tedarik edemez ise durumu Alıcı'ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, (i) siparişin iptal edilmesi, (ii) Sözleşme konusu Bilet’in/Bilet’lerin varsa kendisine önerilen daha ileri tarihli benzer bir etkinlik ile değiştirilmesi veya (iii) teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi şeklindeki sınırlı seçimlik haklarından birini kullanabilir.

6.2. Alıcı, Bilet’in dijital ortamda ikame edilebilmesi durumunda söz konusu mücbir sebeplerin varlığı Etkinliğin sağlığını etkilemediği sürece Bilet’i bu şekilde teslim alacaktır.

6.3. Satıcı, Sözleşme kapsamında Alıcı’ya yahut üçüncü kişilere ilişkin elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamında diğer tarafça kendisiyle paylaşılabilecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca “kişisel veri” olarak tanımlanan her türlü verilere ilişkin KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan tüm yasal gereklilikleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Satıcı, veri sorumlusu olarak Aydınlatma Metni ile açıkça bilgi sunulduğu üzere elde ettiği kişisel verileri, (özel nitelikli kişisel veriler de dahil) kişisel verilerin işlenmesi politikasına uygun olarak, T.C. Anayasası, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer yerel mevzuat, 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) hükümleri ve bu alandaki diğer uluslararası standartlara bağlı şekilde işler, aktarır, resmi merciler ile paylaşır, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ’na bağlı olarak saklar ve imha eder.

6.5. Elde edilen hangi kişisel verilerin, nasıl ve hangi hukuki amaçlarla işlendiği, hangi sürelerle saklandığı, kimlere hangi hukuki amaçlarla aktarıldığı, veri sahibinin hakları ve taleplerini veri sorumlusuna nasıl ileteceği, ne kadar sürede cevaplanacağı vb. bilgilerin tamamı için Alıcı, Aydınlatma Metni’ne uygun olarak bilgilendirilmiş olduğunu, bu bilgilere istediği an erişebileceğini kabul ve beyan eder.

6.6. Etkinlik’te/Etkinlik’lerde meydana gelebilecek her türlü aksaklık ya da olumsuzluğun muhatabı, ilgili Etkinlik Organizatörü’dür. Herhangi bir Etkinliğin gerçekleştirilmemesi, gerçekleştirilse dahi kullanıcılara vaat edildiği şekilde ve nitelikte olmaması, kullanıcı ya da herhangi biri üçüncü kişinin haklarını ihlal eden, bedensel veya ekonomik zararlar veren bir içeriğe sahip olması, yasalara ya da genel ahlak kurallarına aykırı öğeler içermesi gibi durumlarda Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, bu gibi durumlarda haklarını, ilgili Etkinliğin sahibine ya da Etkinlik Organizatörü’ne yöneltir. Satıcı, bu gibi hallerde, yasal mercilerin kendisinden talep ettiği koordinasyonu sağlayabilir.

6.7. Bilet üzerinde yer alan ücret ve ilgili hizmet bedelleri (bazı biletlerde bulunmayabilir) dışında, Bilet satışına veya Etkinliğe ilişkin olarak Satıcı’nın başkaca herhangi bir taahhüdü ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu maddede belirtilen sorumluluk kapsamı dışında Satıcı’nın sorumluluğunun olmadığı Alıcı tarafından önceden anlaşılmış, tartışılmış, kabul edilmiş sayılır.

6.8. Etkinlik için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik sahibi ya da Etkinlik Organizatör’ü belirler. Satıcı, Satış Platformu’ndan duyurulan zamanlarda satılabilecek Bilet adedine kısıtlama getirebilir. Bu sayı, etkinlik detay sayfasında belirtilir. Satış Platformu, herhangi bir şekilde belirtilen maksimum bilet adedinden fazla bilet satılması durumunda satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Alıcı, bu hususu kabul ederek adet sınırlamasını geçen siparişlerde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu, bu durumun tüketici aleyhine bir haksız şart oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Satıcı’ya ait Satış Platformu ve hizmet sunulan diğer alanlarda her türlü bilgi, içerik, tasarım, sunum, çizim, görsel, işitsel kayıtlar ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanım şekli ve sunumu konusunda; üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; 5846 s. Kanun’dan kaynaklı eser sahibinin tüm ekonomik ve manevi hakları ile 6769 s. Kanun gereği fikri-sınai mülkiyet hakları, Satıcı’ya aittir. Bu gayri maddi hakları ihlal edecek şekilde sayılan ürünler izinsiz bir biçimde tamamen veya kısmen kopyalanamaz, umuma iletilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, işlenemez.

7.2. Satış Platformu’nun kullanımı ve Sözleşme’ye dair gizlilik kuralları, Form gibi, Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Koşulları bölümünde yer almaktadır. Kullanım Koşullarının kabul edilmesi, bu Sözleşmeden bağımsız olup; Sözleşme’nin kurulmasına bağlı değildir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türk Hukuku uygulanarak, münhasır yetkili kılınan İstanbul (Merkez-Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ile parasal sınıra bağlı olarak İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince nihai olarak çözümlenir.

Bileti satın almadan önce;

  • a) İbilet.com ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini,
  • b) Satın aldığım bilete ve hizmete ilişkin tüm içeriği, ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masraflarını, bazı kampanyalar dahilinde bunların Satıcı tarafından satımdan önce tek taraflı değiştirilebileceğini,
  • c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini,
  • ç) Bilet teslimat ve tedarik şartlarını,
  • d) Etkinlik ve Mekân’a ilişkin farklılaşabilecek kuralların olabileceğini,
  • e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesine istinaden cayma hakkımın bulunmadığını,
  • f) Uyuşmazlık konusunda başvurularımı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğime dair sözleşmesel bilgileri,
  • h) Bilet satın alma siparişimi onayladığım takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğim konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi,

Bu ön bilgilere vakıf olduğumu ve neticeten Mesafeli Satış Sözleşmesinde düzenlenen tüm hükümleri önceden incelediğimi ve bildiğimi, işbu onay kutusunu işaretlemek suretiyle yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.