Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvan: İBİLET BİLET DAĞITIM BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TUNA VERGİ DAİRESİ VKN: 4691214547)
Adres: Selçuklu Cad. C Blok No:2/3 Vadipark Seyrantepe, Kağıthane/İstanbul
Telefon: 0850 242 4400
E-Posta: [email protected]

2. TANIMLAR

ALICI/TÜKETİCİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan Sözleşme’nin 1. maddesinde bilgileri yazılı gerçek kişiyi,
BAKANLIK: T.C. Ticaret Bakanlığı’nı,
BASILI BİLET: Alıcı’nın talebi üzerine Satıcı tarafından önceden basılarak Alıcı’ya teslim edilen, Sözleşme’nin satım konusu olan, yer fişi niteliğinde olup mali değeri bulunmayan biletleri,
DİJİTAL BİLET: Alıcı’nın talebi üzerine Satıcı tarafından dijital ortamda oluşturularak, Alıcı’ya elektronik ortamda teslim edilen Sözleşme’nin satım konusu olan biletleri,
ETKİNLİK: Sözleşme’nin satım konusu olan biletlerin Alıcı’ya giriş/katılım hakkı sağladığı her türlü konser, tiyatro, sinema, dans gösterisi, opera, stand-up, festival, yarışma, sportif organizasyon, müze ve ören yerleri, sergiler, kültür ve eğlence merkezleri ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunlar gibi sanatsal, kültürel, sportif ve diğer her türlü etkinlik faaliyetleri ve/veya süreli ve süresiz sergileri,
ETKİNLİK ORGANİZATÖRÜ: Yukarıda tanımı yer alan Etkinlik(ler)’i, planlayan, organize eden, bütçesini oluşturan, uygun mekanları belirleyen ve tahsis eden, güvenlik, ışıklandırma, ses ekipmanı, ekran, sahne, yiyecek ve içecek gibi hizmetlerin gerektiğinde alımını yapan ve düzenini belirleyen, Etkinlik(ler)’de çalışacak personeli seçen, işe alımını ve koordinasyonunu sağlayan organizasyon sorumlusu Sözleşme dışı üçüncü kişiyi,
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Sözleşme’den kaynaklı mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
KANUN: 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
MEKÂN: Etkinliklerin gerçekleştiği salon, saha, sahne, oditoryum, meydan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü uygun alanı,
SATIŞ PLATFORMU: Satıcı’nın hali hazırdaki satış kanalları ve/veya daha sonra geliştireceği perakende, çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar ve benzeri tüm satış ve dağıtım kanallarından oluşan yatay organizasyonu,
SATICI: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 1. maddesinde bilgileri bulunan İbilet Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Satış Platformu üzerinden talep eden gerçek kişiyi,
SÖZLEŞME: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
TARAFLAR: Satıcı ve Alıcı’yı,
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
YÖNETMELİK: Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,
ifade eder.

3. KONU

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (kısaca “Sözleşme”) konusu, Satıcı’nın Satış Platformu vasıtasıyla, Alıcı’nın vereceği sipariş talebi üzerine, Sözleşme’nin 4. maddesi ile nitelikleri, adetleri ve satış fiyatı belirtilen Basılı veya Dijital Bilet’in (kısaca “ Bilet” veya “Biletler”) Alıcı’ya satımı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (kısaca “Kanun”) ve 27.02.2015 yürürlük tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3.2. Satış Platformu’nda yer alan Kullanım Koşulları, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, Sözleşme’yi kabul etmekle, Satış Platformu’nda bulunan Kullanım Koşulları hükümlerini de kabul etmiş sayılacaktır.

4. SÖZLEŞME KONUSU BİLETLER VE TESLİM ŞARTLARI

4.1. Sözleşmedeki satım konusu Bilet’in/ Bilet’lerin temel özelliklerini (türü, miktarı, adedi, hangi etkinlikle ilişkili olduğu, vb.) Satıcı’ya ait Satış Platformu üzerinden yayınlanır.

4.2. Listelenen ve Satış Platformunda ilan edilen fiyatlar, Bilet’in satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Satıcı, kendisinin belirleyeceği ve önceden duyuracağı tarih aralığı içeren dönemlerde yapacağı kampanyalarla, Satış Platformu’nun kendi belirleyeceği kısımlarında satılan birim bilet için hizmet bedeli (ve/veya diğer ek ücretler) almadan Alıcı’ya satış yapabilir.

4.4. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri, Alıcı tarafından kampanya süresince incelenebilir. Bu özellikler ve fiyatlar kampanya sona erme tarihine kadar geçerlidir.

4.5. Sözleşme konusu Bilet satın alma işleminin gerçekleşmesiyle birlikte, Alıcı’nın seçimine bağlı olarak Bilet, dijital ortamda düzenlenip Alıcı’ya dijital ortam araçlarıyla iletilir.

4.6. Alıcı’nın, etkinlikte fiziken bilet teslimatı seçeneğinin sunulması durumunda Bilet’in kendi belirlediği adrese teslimini talep etmesi halinde, işbu Sözleşmede belirtilen teslimat kurye bedeli Alıcı tarafından ödenir. Kargo firmasının, Bilet’i Alıcı’ya teslim aşamasında karşılaşacağı Alıcı’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması nedeniyle siparişi verilen Bilet’in Alıcı'ya zamanında teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.7. Alıcı, Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Bilet’in tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye maliyetinden sorumlu olacaktır. Bilet, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı, adresi ve iletişim bilgileri Alıcı tarafından açık ve yazılı olarak sipariş aşamasında belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da belirtilen adreste bulunmamasından ötürü teslimatın gerçekleşemediği için Satıcı sorumlu tutulamaz.

5. TARAFLARIN SÖZLEŞMESEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel Hükümler

5.1. Satıcı, Satış Platformu’nun sahibi ve işleteni olup, ana faaliyet konusu olarak Satış Platformu üzerinden Sözleşme’nin 2. maddesinde tanımlı, üçüncü kişiler tarafından organize edilen ve işletilen Etkinliğin/Etkinliklerin giriş biletlerinin satışını yapmakla birlikte bu ana faaliyet konusu ile ilişkili diğer mal ve hizmetleri, Satış Platformu üzerinden müşterilerine sunar.

5.2. Satıcı, satışı yapılan biletlerin ilişkili olduğu Etkinlik ve organizasyonların sahibi ya da organizatörü olmayıp, yalnızca söz konusu Etkinlik ve organizasyonların biletlerinin satış hizmetini sunar. Bu kapsamda Satıcı, Bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir.

5.3. Satış Platformu, yalnızca kişisel kullanımı amaçlar. Alıcı, Satış Platformu’ndan yalnızca kendisi ve ticari amaç gütmeksizin Etkinliğe birlikte katılacağı kişiler için her bir Etkinlik bakımından ayrıca belirlenebilecek limitlere uygun olarak işlem ve satın alma yapabilir. Satış Platformu’ndan satın alınan bilet ve diğer ürün ve hizmetlerin üçüncü kişilere satışı ya da herhangi bir şekilde tekrar ticarete konu edilmesi kesin olarak yasaktır. Yasal mercilerin bu anlamda Satıcı’dan talep edebileceği bilgi ve belgeler, Satıcı tarafından yasal merciler ile paylaşılabilir.

5.4. Bilet satın alındıktan sonra teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Bilet satış bedelinin ödemesi Satıcı’ya ulaşmaz veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, Bilet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5. Bilet, kredi kartıyla satın alınmaktaysa sipariş ve Bilet’in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşun Bilet satış bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Bilet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde teslimat giderleri de Alıcı'ya ait olacaktır.

Biletlerin Saklanması

5.6. Satın alınan Bilet’in/Bilet’lerin kontrol ve muhafaza sorumluluğu Alıcı’ya aittir. Bilet, fiziken doğrudan güneş ışığına maruz kalması, ısı yahut nem sebebiyle zarar görebilir. Bu sebeple Bilet, güneşe doğrudan maruz kalmayan, kuru ve güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan Bilet’ten ötürü Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Mekân ve Organizasyon Kuralları

5.7. Bilet/Biletlerin satın alma şartları, ilgili mekan ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birinin Alıcı tarafından ihlal edilmesi, diğer katılımcılara ya da Etkinliğin gerçekleştiği mekana zarar verilmesi, diğer katılımcıların rahatsız olacağı yasak davranışlar (kamu güvenliği, kamu sağlığı yahut COVID-19 ‘a karşı alınacak önlemler dahil olmak üzere) sergilenmesi, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil eylemlerde bulunulması durumunda, Etkinlik Organizatörü, Alıcı’yı mekân dışına çıkarma ya da mekâna almama hakkına sahiptir. Bu durumda Satıcı’nın bilet bedeli iadesi de dahil olmak üzere herhangi bir herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu değildir.

5.8. Etkinlik mekânına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Alıcı’nın Etkinliğe geç kalması durumunda, yalnızca Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilir. Etkinlik, bir tiyatro oyunu ise; oyun başladıktan sonra, salona kesinlikle seyirci alınmamaktadır. Bu kurallar organizatöre göre farklılık gösterebilir. Duyurulan kurallar gereği Etkinlik başladıktan sonra gelen katılımcı, etkinliğe girişe kabul edilmeyebilir. Bu durumda katılımcı bilet sahibinin bileti açığa alınmaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilmez, ücret iadesi yapılmaz. Geç kalan katılımcıların içeriye alınması yahut ücret iadesi konusunda Satıcı’nın hiçbir garantisi sorumluluğu mevcut değildir.

5.9. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı, Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının Etkinlik Mekânına sokulması yasaklanabilir. Satıcı, Etkinlik mekanı ve çevresinden kaynaklı olarak sözleşme öncesi kusursuz sorumluluk da dahil olmak üzere Etkinlik katılımcılarının kişisel eşyalarının korunmasından ve gözetiminden sorumlu değildir.

5.10. Etkinlik Organizatörü, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların Mekân’a sokulmasını yasaklayabilir.

5.11. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin Mekân’a sokulmasını yasaklayabilir.

Etkinliğin İptali veya Gerçekleşme Tarihinin Ertelenmesi

5.12. Etkinlik, Etkinlik Organizatörü tarafından da çeşitli nedenlerden ötürü iptal edilebilir ya da ertelenebilir. Etkinliğin/Etkinliklerin iptali ya da ertelenmesi halinde izlenecek yol ve yöntemler ilgili Etkinlik sahibi yahut Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenecektir. Bu halde Satıcı, Alıcı’nın bilgilendirilmesi için Etkinlik Organizatörü tarafından kendisine sağlanan bilgileri Satış Platformlarında yayınlar. Alıcı, yapılacak bildirim ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Satıcı, yapılacak bildirim ve duyurulardan Alıcı’nın Etkinlik’ten önce bilgi sahibi olması için hiçbir taahhütte bulunmaz, garanti vermez, güvence temininde bulunmaz. Bu durum, hiçbir surette Sözleşme konusu satılan Bilet/Bilet’lerin yahut sunulan hizmetin ayıplı olduğunu göstermez.

5.13. Etkinliğin/Etkinliklerin iptali veya ertelenmesi durumlarında Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; Alıcı, tüm sorumluluğun Etkinlik Organizatörü’ne ait olduğunu kabul eder. İleri bir tarihe ertelenen Etkinlik/ Etkinlikler bakımından Alıcı, kendisine yapılacak bildirim üzerine belirlenen yeni tarihteki Etkinlik/Etkinliklere katılamayacağını Etkinlik Organizatörünün verdiği süre içerisinde Satıcı’ya bildirmediği takdirde satın almış olduğu bilet, iptal edilmez ve satış bedeli iade edilmez.

5.14. Satıcı, Bilet’in Alıcı’ya tesliminin imkânsız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (on dört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği Bilet Bedeli, Hizmet Bedeli ve bilet teslimatına ilişkin tüm bedelleri iade etmekle yükümlüdür. Kampanya ile satışı yapılan biletlerde hizmet bedeli ve/veya ek ücretler alınmamışsa, Satıcı’nın bilet bedeli dışında herhangi bir iade yükümlülüğü doğmaz.

Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumlarında Etkinlik Organizatörü’nün iade koşulları konusunda Satıcı ile arasındaki anlaşmaya bağlı olarak bazı sınırlandırmalar getirme hakkı mevcuttur. Etkinlik Organizatörü tarafından getirilecek iade koşulları ve talimatları ile diğer tüm sınırlandırmalara uymak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Bu koşullara uyulmaması halinde Bilet satış bedeli iadesi yapılmayabilir, bu kapsamda Satıcı hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Mücbir Sebepler ve Bedel İadesi

5.15. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen normalin üstünde hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, sokağa çıkma kısıtlaması, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Bilet’i/Bilet’leri, süresi içinde teslim ve tedarik edemez ise durumu Alıcı'ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, mümkün olması durumunda (i) siparişin iptal edilmesi, (ii) Sözleşme konusu Bilet’in/Bilet’lerin varsa kendisine önerilen daha ileri tarihli benzer bir etkinlik ile değiştirilmesi veya (iii) teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi şeklindeki sınırlı seçimlik haklarından birini kullanabilir.

5.16. Alıcı, Bilet’in dijital ortamda ikame edilebilmesi durumunda söz konusu mücbir sebeplerin varlığı Etkinliğin sağlığını etkilemediği sürece Bilet’i bu şekilde teslim alacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması

5.17. Satıcı, Sözleşme kapsamında Alıcı’ya yahut üçüncü kişilere ilişkin elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamında diğer tarafça kendisiyle paylaşılabilecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca “kişisel veri” olarak tanımlanan her türlü verilere ilişkin KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan tüm yasal gereklilikleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18. Satıcı, veri sorumlusu olarak Aydınlatma Metni ile açıkça bilgi sunulduğu üzere elde ettiği kişisel verileri, (özel nitelikli kişisel veriler de dahil) kişisel verilerin işlenmesi politikasına uygun olarak, T.C. Anayasası, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer yerel mevzuat, 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) hükümleri ve bu alandaki diğer uluslararası standartlara bağlı şekilde işler, aktarır, resmi merciler ile paylaşır, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ’na bağlı olarak saklar ve imha eder.

5.19. Elde edilen hangi kişisel verilerin, nasıl ve hangi hukuki amaçlarla işlendiği, hangi sürelerle saklandığı, kimlere hangi hukuki amaçlarla aktarıldığı, veri sahibinin hakları ve taleplerini veri sorumlusuna nasıl ileteceği, ne kadar sürede cevaplanacağı vb. bilgilerin tamamı için Alıcı, Aydınlatma Metni’ne uygun olarak bilgilendirilmiş olduğunu, bu bilgilere istediği an erişebileceğini kabul ve beyan eder.

Satıcının Sorumsuzluk Beyanı

5.20. Etkinlik’te/Etkinlik’lerde meydana gelebilecek her türlü aksaklık ya da olumsuzluğun muhatabı, ilgili Etkinlik Organizatörü’dür. Herhangi bir Etkinliğin gerçekleştirilmemesi, gerçekleştirilse dahi kullanıcılara vaat edildiği şekilde ve nitelikte olmaması, kullanıcı ya da herhangi biri üçüncü kişinin haklarını ihlal eden, bedensel veya ekonomik zararlar veren bir içeriğe sahip olması, yasalara ya da genel ahlak kurallarına aykırı öğeler içermesi gibi durumlarda Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, bu gibi durumlarda haklarını, ilgili Etkinliğin sahibine ya da Etkinlik Organizatörü’ne yöneltir. Satıcı, bu gibi hallerde, yasal mercilerin kendisinden talep ettiği koordinasyonu sağlayabilir.

5.21. Bilet üzerinde yer alan ücret ve ilgili hizmet bedelleri (bazı biletlerde bulunmayabilir) dışında, Bilet satışına veya Etkinliğe ilişkin olarak Satıcı’nın başkaca herhangi bir taahhüdü ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu maddede belirtilen sorumluluk kapsamı dışında Satıcı’nın sorumluluğunun olmadığı Alıcı tarafından önceden anlaşılmış, tartışılmış, kabul edilmiş sayılır.

5.22. Etkinlik için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik sahibi ya da Etkinlik Organizatör’ü belirler. Satıcı, Satış Platformu’ndan duyurulan zamanlarda satılabilecek Bilet adedine kısıtlama getirebilir. Bu sayı, etkinlik detay sayfasında belirtilir. Satıcı, Satış Platformu veya Etkinlik Organizatörü aracılığıyla herhangi bir şekilde Mekan kapasitesinden fazla bilet satılması durumunda kendisinden satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın yasal süresi içinde Bilet satım bedellerinin Alıcı’ya iade edilmesi şartıyla tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Alıcı, bu hususu kabul ederek adet sınırlamasını geçen siparişlerde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu, bu durumun tüketici aleyhine bir haksız şart oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI

Sözleşme kapsamında tüm Bilet satışları kural olarak kesin olduğundan, Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamakta olup, Alıcı, satın almış olduğu biletleri, Kanun veya Yönetmelik’ten kaynaklı cayma hakkına dayanarak iade edemez, satış bedelinin iadesini talep edemez. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca satın alınan biletlere ilişkin Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ile cayma hakkına ilişkin tam ve doğru olarak aydınlatıldığını teyit eder.

7. DELİLLER

Alıcı, Sözleşme’den kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili tüm uyuşmazlıklarda Satıcı’nın defter ve kayıtlarının, e-posta yazışmalarının, Sözleşme ve ayrılmaz parçalarının, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Sözleşme’de yazılı adresleri tebligat adresleri olup, taraflar adres değişikliklerini karşı tarafa Noter kanalı ile bildirmedikçe tarafların bu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak yazılı tebligatlar geçerli olacaktır.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türk Hukuku uygulanarak, münhasır yetkili kılınan İstanbul (Merkez-Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ile parasal sınıra bağlı olarak İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince nihai olarak çözümlenir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Satıcı’ya ait Satış Platformu ve hizmet sunulan diğer alanlarda yer alan her türlü bilgi, yazılım, içerik, tasarım, sunum, çizim, görsel, işitsel kayıtlar ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanım şekli ve sunumu konusunda; üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; 5846 s. Kanun’dan kaynaklı eser sahibinin tüm ekonomik ve manevi hakları ile 6769 s. Kanun gereği fikri-sınai mülkiyet hakları, Satıcı’ya aittir. Bu gayri maddi hakları ihlal edecek şekilde sayılan ürünler izinsiz bir biçimde tamamen veya kısmen kopyalanamaz, umuma iletilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, işlenemez.

10.2. Satış Platformu’nun kullanımı ve Sözleşme’ye dair gizlilik kuralları, Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Koşulları bölümünde yer almaktadır. Kullanım Koşullarının kabul edilmesi, bu Sözleşmeden bağımsız olup; Sözleşme’nin kurulmasına bağlı değildir, Alıcı Kullanım Koşulları’nı sonradan reddedebilir. Alıcı, Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte Kullanım Koşulları’na ilişkin de bilgilendirilerek bu koşulları onayladığını kabul ve beyan eder.

10.3. Alıcı, Satıcı’nın unvanını ve iletişim bilgilerini, Satış Platformu’nda sunulan Sözleşme konusu Bilet’in/Bilet’lerin temel niteliklerini, KDV ve diğer her türlü ek bedel ile Türk Lirası cinsinden satış bedelini, teslimat şartlarını, ödeme şeklini, Etkinlik ve Mekân’a ilişkin farklılaşabilecek kuralların olabileceğini, cayma hakkının kullanılamayacağını ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Bilet satışının gerçekleşmesine dair Ön Bilgilendirme Formu’nda da yer alan Sözleşmenin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken şartlara onay verdiğini beyan eder.

10.4. 10 (on) ana maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraf’larca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

[Sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Satıcı tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin Mesafeli Satış Sözleşmesi bölümünden daima erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz]

Satıcı: İBİLET BİLET DAĞITIM BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TUNA VERGİ DAİRESİ VKN: 4691214547)