KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: İBilet Bilet Dağıtım ve Basım Tic. A.Ş

iTicket olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, bizimle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK'da tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte olup, KVKK m.10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

iBilet Bilet Dağıtım ve Basım Tic. A.Ş. ("iTicket" veya "Şirket") olarak; ürün veya hizmet alan tüketicilere, web sitemize üye olan, çevrimiçi ziyaret eden kişilerin, iş ortaklarımızın, iş ortaklarının yetkili ve çalışanlarının, tedarikçilerimizin, tedarikçi yetkili ve çalışanlarının, ajansların ve ajans çalışanlarının kişisel verilerinin, T.C. Anayasası ve 6698 s. Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bu kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması, Şirket'in önceliğidir.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle, iTicket, kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerini, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek, kişisel verilerin korunması için günümüz teknolojisinde gereken tüm idari ve alt yapı tedbirlerini alarak sürdürmektedir.

iTicket tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; ürün veya hizmet alan tüketicilere, web sitemize üye olan, çevrimiçi ziyaret eden kişilere, iş ortaklarımızın, iş ortaklarının yetkili ve çalışanlarının, tedarikçilerimizin, tedarikçi yetkili ve çalışanlarının, ajansların ve ajans çalışanlarına ("İlgili Kişi") ait tüm kişisel verilere 6698 s. KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer yerel mevzuat, 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) hükümleri ve bu alandaki diğer uluslararası standartlar nazara alınarak tanzim edilen işbu metin uygulanmaktadır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirket'in faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tüketici sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, tüketicinin tercih ve beğenisi doğrultusunda etkinlik ve hizmetlerin tanıtılması, tüketicinin memnuniyet, sadakat ve bağlılığını artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi, tüketicinin beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve kişiye özel tanıtım, fırsat yahut kampanyalar geliştirilmesi, Şirket bünyesindeki reklam, tanıtım ve ilgili diğer faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, ulusal ve uluslararası nitelikteki dayanışma ve farkındalık etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi, anlaşmalı kurumlar ile çözüm ortakları tarafından tüketicilere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili tüketicileri bilgilendirebilmek için çalışmalar yapılması, bilet satımı yaptığımız tüketicilere sunulan hizmetin (kurulan mesafeli satış sözleşmesinin) ifası amacıyla, bilet raporu hazırlanması ve diğer yasal yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla, mevzuata uyum, istihdam ihtiyaçlarının planlanması ve yönetilmesi, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi, mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi, faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi, muhasebe ve satım işlemlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile Şirket bünyesindeki şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin ve sair hukuk işlerinin icrası/takibi amacıyla İlgili Kişilerin aşağıda yer alan verileri işlenmektedir:

 • Web sitesi (iticket.com.tr) çevrimiçi ziyaretçileri

1.1 İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Web sitesi trafik bilgileri (Bağlantı süresi ve zamanı, ziyaret edilen sayfalar vs.)

● Internet Protokol (IP) adresleri ve log kayıtları

● Piksel etiketleri

● Çerez bilgileri (bkz. iTicket Çerez Politikası Metni)

● Etkinlik bileti arama sırasında girilen bilgiler

● Port bilgisi

● Cihaz MAC Adresi

● Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

● Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

● Tüketici İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Tüketici İhtiyaç ve Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi (Web sitesindeki işlemlerin hızlandırılması gibi)

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

● Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Markalı Hizmetlerin Temini, Sunumu, Promosyon ve Reklam Kampanyalarının Etkinliğinin Tespiti

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iTicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (5651 s. Kanun gibi)

● Meşru Menfaatlerimiz sebebiyle,

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Web sitelerimiz, mobil uygulama, sosyal medya hesaplarından elektronik formlar vasıtasıyla,

● HTML formatlı araçlar ve web sitemiz tarafından otomatik olarak toplanmaktadır.

 • Etkinlik bileti rezervasyonu yapan/satın alan tüketiciler

2.1 İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Web sitesi trafik bilgileri (Bağlantı süresi ve zamanı, ziyaret edilen sayfalar vs.)

● Internet protokol (IP) adresleri ve log kayıtları

● Piksel etiketleri

● Çerez bilgileri (bkz. iTicket Çerez Politikası Metni)

● Etkinlik bileti arama sırasında girilen bilgiler

● Port bilgisi

● Cihaz MAC Adresi

● Kullanıcı adı ve şifresi

● Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

● Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

● Tüketici İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Tüketici İhtiyaç ve Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi (Web sitesindeki işlemlerin hızlandırılması gibi)

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

● Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Markalı Hizmetlerin Temini, Sunumu, Promosyon ve Reklam Kampanyalarının Etkinliğinin Tespiti

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iTicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (5651 s. Kanun gibi)

● Meşru Menfaatlerimiz sebebiyle,

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Web sitelerimiz, mobil uygulama, sosyal medya hesaplarından elektronik formlar vasıtasıyla,

● HTML formatlı araçlar ve web sitemiz tarafından otomatik olarak toplanmaktadır.

2.2 Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları (Akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine istinaden)

● Ad- soyad

● Doğum tarihi

● TC kimlik no

● Cinsiyet

● Şehir bilgisi

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iTicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (5651 s. Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik gibi.)

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● Tüketici tarafından beyan edilen belgelerle

● Sosyal medya platformlarından toplanmaktadır.

2.3 İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları (Akdedilecek mesafeli satış sözleşmesi ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik hükümlerine istinaden)

● Adres bilgisi

● E-Posta adresi

● Cep telefonu numarası

● Sosyal medya iletişim bilgileri

● Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● İletişim Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iTicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● Tüketici tarafından beyan edilen belgelerle

● Sosyal medya platformlarından toplanmaktadır.

2.4 Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları (Akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine istinaden)

● Kredi kartı ve banka ismi bilgisi

● Kredi kartı son kullanım ve güvenlik numarası bilgisi

● Banka hesap numarası ve IBAN bilgisi

● Banka hesap bakiye bilgisi

● Vergi kimlik numarası ve vergi dairesi ismi

● Ödeme belgesi

● Dekont

● Fatura bilgileri

● Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

● Tüketici ile Yapılacak Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ITicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ve bunun gösterilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● Tüketici tarafından beyan edilen belgelerle toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Engellilik durumuna ait bilgiler,

● Kan grubu bilgisi,

● Kullanılan cihaz ve protez bilgileri

● Sürekli kullanılan ilaç bilgileri

● HES Kodu

● Covid-19 aşı ve PCR testi bilgileri

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Talep / Şikayetlerin Takibi

● Ücret Politikasının Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

● Tüketici ile Yapılacak Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ITicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK'nın 6/3. maddesinde belirtilen "kamu sağlığının korunması" ve Kanuni veyahut yetkili resmi kurumların getirdiği zorunluluklar sonucunda KVKK'nın 6. maddesi hükmünce açık rızanızın alınması ile işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● Tüketici tarafından beyan edilen belgelerle toplanmaktadır.

 • Tedarikçiler, iş ortakları, ajanslar ve bunların çalışanları

3.1 Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Ad- soyad

● Doğum tarihi

● TC kimlik no

● Diğer-Çalışan Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

● Yürütülmesi

● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ITicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● İlgilinin kendisinin beyan ettiği bilgi ve belgelerle toplanmaktadır.

3.2 İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Adres bilgisi

● İş yeri ve irsaliye adresi bilgisi

● E- tebligat ve KEP adresi bilgisi

● E-Posta adresi

● Cep telefonu numarası

● Diğer-Çalışan Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

● Yürütülmesi

● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ITicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● İlgilinin kendisinin beyan ettiği bilgi ve belgelerle toplanmaktadır.

3.3 Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Banka hesap numarası ve IBAN bilgisi

● Vergi kimlik numarası ve vergi dairesi ismi

● Ödeme belgesi

● Dekont

● Fatura bilgileri

● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ITicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ve bunun gösterilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● İlgilinin kendisinin beyan ettiği bilgi ve belgelerle toplanmaktadır.

3.4 Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● İmza

● İmza sirküleri

● Faaliyet belgesi

● Sınırlı yetkililere ve tacir yardımcılarına ilişkin bilgiler

● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

● Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ITicket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

● Basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla,

● İlgilinin kendisinin beyan ettiği bilgi ve belgelerle toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, ITicket tarafından işbu metinde belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul'un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve özellikle Kurul'un 1.1.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararına uygun olarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(1) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu Kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(2) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Web Sitemizin Çocuklar Tarafından Kullanımı

Web sitesi 13 (on üç) yaşından küçük bireylere yönelik değildir ve bu bireylerce sitemiz vasıtasıyla kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır. Bir ebeveyn ya da yasal veli, çocuğunun bize kişisel bilgilerini ebeveyn ya da velisinin izni olmadan (örneğin yaşını yanlış göstererek) verdiğini fark ederse; bu veli ya da ebeveyn [email protected]'den ulaşmalıdır. ITicket, 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini aldığını tespit ederse re'sen 13 yaşından küçük çocukların sahibi olduğuna inanılan bu bilgileri ve hesapları silecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mevzuat hükümlerinden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek, amaçlarıyla;

KVKK m.5'in tüm fıkraları ve m.6/3 çerçevesinde kurumun meşru menfaati çerçevesinde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve her türlü yargı makamı ile yetki vermiş olduğunuz temsilcilerimiz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri dâhil faaliyetlerimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımıza,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, biletleme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ödemenizin gerçekleşmesi ve sonraki alışverişlerinizde kullanılması için ödeme aracınıza ilişkin bilgi sağlanması, amaçlarıyla; KVKK m.4'e uygun olarak özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kuruluşlar, bankalar ile doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız (sunucu ve depolama hizmetleri dahil)/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar gibi Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilere,

Bilet bedeli iadesi amacı ile iptal tutarınızı alışveriş yaptığınız kartınıza iade edebilmek için ilgili finans bilgilerinizi de Bankalar ile, Şirket'in, birlikte çalıştığı organizatörlerinin etkinlik biletlerinin satış ve dağıtımına aracılığı nedeniyle kişisel ve/veya özel nitelikteki kişisel bilgileri, gereklilik kapsamında organizatörlerle ve/veya talep edilen hizmetin kapsamına göre diğer ilgili üçüncü kişilere (araç kiralama şirketleri kurye/kargo şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlara),

Tüketicinin, ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile sözleşme kurulması süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilişkili iş ortaklarına, Kanun'dan kaynaklı kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, aktarılabilecektir.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere /ve ülkelerde, en üst düzey güvenlik ve protokol yöntemleriyle kriptolu olarak yukarıda yer alan paragraflardaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir/saklanabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, Kanun'da veya sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen sürelerce bu metnin eki niteliğinde olan İmha Politikamıza uygun olarak saklanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ya da kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Tüketici veya İlgili Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Aydınlatma metninin güncel versiyonu, metinde güncelleme olması halinde web sitesine yüklenir ve aleniyet kazanır. Herhangi bir güncelleme olmasa dahi tüketicimiz veya ilgili olarak Başvuru Formu'nu doldurduktan sonra [email protected] adresine mail atarak aydınlatma metnine ulaşmak istemeniz halinde, ilgili kişi sizinle iletişime geçecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi olarak başvurunuz halinde isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuran kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri mail adresinize elektronik posta ile veya İnsan Kaynakları tarafından taahhütlü/alma haberli posta vasıtasıyla gönderilecek evrak ile tarafınıza teslim edilir.

Güncellenme Tarihi: 22/12/2022